Eldningsförbud

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Västernorrlands län.

Hög brandrisk råder i skog och mark.

Eldningsförbud gäller i hela länet. Föreskrifterna uppdaterades 9 juli. Mycket hög brandrisk råder i skog och mark.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark.

Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök, grillning på campingar med mera, omfattas av eldningsförbudet.

Med den egna tomten avses egen tomtmark med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser) elda och grilla utomhus på campingplatser.

Beslutet har fattats på inrådan av länets tre räddningstjänster.

Uppdatering av föreskrifterna

Eldningsförbud infördes i hela länet redan den 2 juni 2018. Den 9 juli uppdaterades föreskrifterna, och ett tidigare undantag för att grilla vid permanent iordningställda grillplatser, togs bort. De nya föreskrifterna gäller från och med 10 juli klockan 08.00.

Skäl till uppdateringen av föreskrifterna är att:

 • Långvarig torka har lett till ännu större brandrisk, och mer svårsläckta bränder. Läget är mer allvarligt nu än när eldningsförbudet först infördes.
 • Under de senaste veckorna har vi flera större tillbud av gräs- och skogsbränder i Västernorrland län. Flera av dessa har uppstått vid grillplatser.

Räddningstjänsterna och länsstyrelsen har också haft ett möte (6/7) med skogsbolagen i länet, för att säkerställa att alla är medvetna om riskerna, och bedriver sitt arbete på ett säkert sätt.

MSB manar till försiktighet

Räddningstjänsten har system som beräknar brandrisker utifrån väder, vind och luftfuktighet. Prognoserna i dessa system säger att brandrisken kommer att vara mycket hög framöver med värden som överstiger de som rådde vid branden i Västmanland 2014.

Och även MSB manar till stor försiktighet i skog och mark.

Då vädret är fortsatt torrt, med höga temperaturer, varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, nationellt för extremt stor brandrisk.

Som privatperson är det viktigt att följa de regler som gäller där du vistas. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.
Vid eldningsförbud rekommenderas:

 • att inte röka i skog och mark
 • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Det här kan du göra om du upptäcker en brand:

 1. Varna andra som kan hotas av branden.
 2. Flytta dig till en säker plats.
 3. Larma genom att ringa 112.
 4. Släck om du kan.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-06-01-lansstyrelsen-har-beslutat-om-eldningsforbud-i-vasternorrlands-lan.-hog-brandrisk-rader-i-skog-och-mark..html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *