Naturreservatet

Större delen av Brämön med omkringliggande vatten är sedan år 2004 naturreservat. Syftet med reservatet är att skydda ett oexploaterat och ostört kustområde, där skog, våtmarker och stränder huvudsakligen får utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer.

Föreskrifter gällande Brämöns naturreservat från Länstyrelsen

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • gräva upp eller skada växter eller vedlevande svampar. Ej fridlysta växter liksom bär och matsvamp får plockas till husbehov.
 • landstiga, beträda eller annat än tillfälligtvis uppehålla sig inom de på beslutskartan markerade fågelskyddsområdena under perioden 15 april tom 15 augusti.
 • tälta annat än i anvisat område under perioden 1 februari tom 31 juli.
 • göra upp eld annat än på anvisade platser under perioden 1 maj tom 31 augusti.
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • samla insekter, snäckor eller andra djur, deras ägg, puppor eller liknande.
 • framföra motordrivet fordon inklusive snöskoter.
 • skada mark och block.
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
 • anordna idrottstävling eller bedriva organiserat friluftsliv utan länsstyrelsens tillstånd.