Växter och djur

Bremöns växt- och djurliv

Förekomster av kalkstensblock från silurberggrunden under Bottenhavet öster om Bremön har medfört en rik och varierad flora som gör ön till ett av Medelpads mest lockande botaniska utflyktsmål. Här finns 16 orkidéarter och minst tre hybrider. Dit hör ängsnycklar, sumpnycklar, Jungfru Marie nycklar samt myggblomster.

Hur har jordmånen blivit kalkrik? Förklaringen står att finna i ett kalkstensstråk på havets botten norr och öster om Bremön. Under istiden gled isen fram över land och havsbotten och ryckte med sig stora mängder grus och finare fragment av bottenhavskalkstenen. En hel del släppte isen ifrån sig på sin väg över Bremön. I synnerhet på öns nordöstra del kan man finna block av ren kalksten, särskilt vid stränderna där blocken ligger nakna.

Över 450 arter av kärlväxter har noterats på Bremön.

Exempel på sällsynta växter i fyra huvudgrupper på Bremön:

  • Skog: skogsfru, skogsknipprot, tvåblad, nästrot, tallört och skogsnycklar.
  • Myr: kärrbräken, sumpnycklar, små-sileshår, blodnycklar, brunag och ängsnycklar.
  • Kulturmarker: backlök, råttsvans, lundtrav, darrgräs och dvärgvårlök.
  • Havsstrand: vildlin, vejde, smalfräken, trådfräken och fjällnejlika.

På Bremön finns bland annat hare, räv, älg, rådjur, ekorre, vessla, snok och huggorm samt mycket stor fågelfauna. Havsörn och fiskgjuse visar upp sig ganska ofta. Tjäder och orre är vanliga samt näktergal häckar i området.

År 1908 bedrev kung Gustav V älgjakt på Bremön och bytet sägs ha blivit 15 älgar. Idag sker begränsad älgjakt på grund av höga cesiumvärden efter Tjernobylkatastrofen.

Av funna renhorn kan man förstå att samerna haft sina renar på Bremön på vinterbete. År 1900 fanns 800 renar på ön. Senaste strörenen observerades år 1993 på Bremön.